Privacybeleid

De website perrysvleestproducten.nl wordt beheerd door Perry Vlot dienstverlening. Perry Vlot dienstverlening is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze contactgegevens

Perry Vlot dienstverlening
Hillsestraat 38
4269VH Babyloniënbroek
06-48120348

Via de contactformulieren op deze website verwerken wij persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals de wet voorschrijft.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

  • Perry Vlot dienstverlening kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:
  • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons
  • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
  • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Perry Vlot dienstverlening op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Perry Vlot dienstverlening optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Perry Vlot dienstverlening plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
  • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling uw bankgegevens nodig.
  • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@perrysvleestproducten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens

Perry Vlot dienstverlening kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen :

• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Perry Vlot dienstverlening neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Perry Vlot dienstverlening ) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Perry Vlot dienstverlening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Klantgegevens: 7 jaar (conform wetgeving fiscus)
  • Nieuwsbriefabonnees: na uitschrijving uit de nieuwsbrief verwijderen wij uw gegevens
  • Prospects: 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Perry Vlot dienstverlening verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Perry Vlot dienstverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo maken wij het gebruik van onze website gemakkelijker voor u.

Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Met functionele cookies verzamelen wij bijvoorbeeld geen persoonsgegevens. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als je de website bezoekt
Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming te vragen om die te plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat deze cookie geplaatst mag worden zonder uw toestemming. Het wordt daarom direct ingeladen als u de website bezoekt.

Social media buttons (Twitter, LinkedIn, Facebook)

De social media buttons op deze website bevatten geen cookies. Het zijn links naar de website van het betreffende platform (bijvoorbeeld) Twitter. Als u van die link gebruik maakt, verlaat u onze website en komt u dus terecht bij (bijvoorbeeld) Twitter. Daar geldt het privacybeleid en het cookiebeleid van het betreffende platform. Daar hebben wij geen invloed op en daar kunnen wij dus ook niet voor instaan. Als u wilt weten hoe zij met cookies omgaan, adviseren wij u om hun website te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perry Vlot dienstverlening en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@perrysvleesproducten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Perry Vlot dienstverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Info@perrysvleesproducten.nl